Сряда, 20 Декември 2017 14:11

КОЛЕДЕН БАЗАР

Уважаеми ученици, родители, колеги,

На 18.12.2017г. в ОУ „Свети Патриарх Евтимий“ се проведе Коледен благотворителен базар, на който благодарение на общите ни усилия се събра сумата от 1100,17лв.
Тези пари даряваме с много обич на Никита Стефанова Петрова от II г клас в нашето училище за продължаване на рехабилитацията ѝ.
Бъдете благословени с щастливи мигове през настъпващите светли празници.

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

 

ПРОТОКОЛ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА

 

1. Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

2. Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП

3. Заповед за откриване на процедура

4. Указания за подготовка на оферта и условия за участие Приложение 1

5. Критерии и методика за определяне на комплексната оценка на офертите

6. Списък на документите - Образец 1

7. Административни сведения - Образец 2

8. Оферта - Образец 3

9. ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от Закона за обществените поръчки - Образец 4

10. ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 54, ал. 1, т.3-5 от Закона за обществените поръчки - Образец 5

11. ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици - Образец 6

12. Д Е К Л А Р А Ц И Я за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец 7

13. СПИСЪК на услугите идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени от участника през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата - Образец 8

14. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - Образец 9

15. Ц Е Н О В О П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е - Образец 10

16. Д О Г О В О Р /проект/ - Образец 11

 

 

 

 

 

 

Сряда, 08 Ноември 2017 10:41

ДЕТСКА КУПА ВАРНА 2017г. ПО ШАХМАТ

Iво място за Живко Владимиров Вълков, ученик от Vг клас на Общинските ученически игри 2017г. в категорията до 10год. 

Желаем му успех в неговите бъдещи изяви!

 

23423755 1741208685921298 2029103627 o

 

23468187 1741208622587971 2082109181 o

 

23423826 1741208662587967 50345841 o

Страница 8 от 17