Обществени поръчки

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП

Заповед за откриване на процедура

Списък на документи - Образец 1

Административни сведения - Образец 2

Оферта - Образец 3

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от Закона за обществените поръчки - Образец 4

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 54, ал. 1, т.3-5 от Закона за обществените поръчки - Образец 5

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици - Образец 6

Д Е К Л А Р А Ц И Я за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец 7

СПИСЪК на услугите идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени от участника през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата - Образец 8

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - Образец 9

Ц Е Н О В О П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е - Образец 10

ДОГОВОР ПРОЕКТ-ОБРАЗЕЦ 11

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ОБРАЗЕЦ 1 - ОПИС НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЪДЪРЖА ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА

ОБРАЗЕЦ 2 - ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОБРАЗЕЦ 3 - ДЕКЛАРАЦИЯ на участника за срок на валидност на офертата по чл. 39 ал. 3, б. „г“ от ППЗОП

ОБРАЗЕЦ 4 - ДЕКЛАРАЦИЯ за приемане клаузите на проекта на договор по чл. 39 ал. 3, б. „в“ от ППЗОП

ОБРАЗЕЦ 5 - ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОБРАЗЕЦ 6 - ДЕКЛАРАЦИЯ за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП

ОБРАЗЕЦ 7 - ДЕКЛАРАЦИЯ за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 6 от ЗОП

ОБРАЗЕЦ 8 - Списък на услугите, идентични или сходни с предмета и обема на поръчката, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата

ОБРАЗЕЦ 9 - Декларация за техническото оборудване, което участникът ще използва за изпълнение на поръчката

ОБРАЗЕЦ 10 - Декларация за експертите, които ще участват в изпълнението на поръчката, с посочване на професионалната им компетентност

ОБРАЗЕЦ 11 - ДЕКЛАРАЦИЯ за използване на подизпълнители

ОБРАЗЕЦ 12 - ДЕКЛРАЦИЯ за използване на подизпълнители

ОБРАЗЕЦ 13 - ДЕКЛАРАЦИЯ за отсъствие на обстоятелствата по чл.3, т.8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата

ОБРАЗЕЦ 14 - ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари

ОБРАЗЕЦ 15 - ДЕКЛАРАЦИЯ за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

ОБРАЗЕЦ 16 - ДЕКЛАРАЦИЯ на основание чл. 47, ал. 3 от ЗОП

ДОГОВОР /ПРОЕКТ/ - ОБРАЗЕЦ 17

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ - ОБРАЗЕЦ 19

КСС

РАЗЯСНЕНИЯ ПО ЧЛ.33, АЛ.2 ОТ ЗОП

ПРОТОКОЛ ОТ КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ/РЕШЕНИЕ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА

ЗАПОВЕД ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

 

 

 

Страница 1 от 2