Обществени поръчки

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП

Заповед за откриване на процедура

Списък на документи - Образец 1

Административни сведения - Образец 2

Оферта - Образец 3

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от Закона за обществените поръчки - Образец 4

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 54, ал. 1, т.3-5 от Закона за обществените поръчки - Образец 5

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици - Образец 6

Д Е К Л А Р А Ц И Я за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец 7

СПИСЪК на услугите идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени от участника през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата - Образец 8

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - Образец 9

Ц Е Н О В О П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е - Образец 10

ДОГОВОР ПРОЕКТ-ОБРАЗЕЦ 11

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ОБРАЗЕЦ 1 - ОПИС НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЪДЪРЖА ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА

ОБРАЗЕЦ 2 - ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОБРАЗЕЦ 3 - ДЕКЛАРАЦИЯ на участника за срок на валидност на офертата по чл. 39 ал. 3, б. „г“ от ППЗОП

ОБРАЗЕЦ 4 - ДЕКЛАРАЦИЯ за приемане клаузите на проекта на договор по чл. 39 ал. 3, б. „в“ от ППЗОП

ОБРАЗЕЦ 5 - ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОБРАЗЕЦ 6 - ДЕКЛАРАЦИЯ за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП

ОБРАЗЕЦ 7 - ДЕКЛАРАЦИЯ за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 6 от ЗОП

ОБРАЗЕЦ 8 - Списък на услугите, идентични или сходни с предмета и обема на поръчката, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата

ОБРАЗЕЦ 9 - Декларация за техническото оборудване, което участникът ще използва за изпълнение на поръчката

ОБРАЗЕЦ 10 - Декларация за експертите, които ще участват в изпълнението на поръчката, с посочване на професионалната им компетентност

ОБРАЗЕЦ 11 - ДЕКЛАРАЦИЯ за използване на подизпълнители

ОБРАЗЕЦ 12 - ДЕКЛРАЦИЯ за използване на подизпълнители

ОБРАЗЕЦ 13 - ДЕКЛАРАЦИЯ за отсъствие на обстоятелствата по чл.3, т.8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата

ОБРАЗЕЦ 14 - ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари

ОБРАЗЕЦ 15 - ДЕКЛАРАЦИЯ за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

ОБРАЗЕЦ 16 - ДЕКЛАРАЦИЯ на основание чл. 47, ал. 3 от ЗОП

ДОГОВОР /ПРОЕКТ/ - ОБРАЗЕЦ 17

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ - ОБРАЗЕЦ 19

КСС

РАЗЯСНЕНИЯ ПО ЧЛ.33, АЛ.2 ОТ ЗОП

ПРОТОКОЛ ОТ КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ/РЕШЕНИЕ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА

ЗАПОВЕД ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

 

 

 

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

 

ПРОТОКОЛ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА

 

1. Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

2. Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП

3. Заповед за откриване на процедура

4. Указания за подготовка на оферта и условия за участие Приложение 1

5. Критерии и методика за определяне на комплексната оценка на офертите

6. Списък на документите - Образец 1

7. Административни сведения - Образец 2

8. Оферта - Образец 3

9. ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от Закона за обществените поръчки - Образец 4

10. ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 54, ал. 1, т.3-5 от Закона за обществените поръчки - Образец 5

11. ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици - Образец 6

12. Д Е К Л А Р А Ц И Я за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец 7

13. СПИСЪК на услугите идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени от участника през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата - Образец 8

14. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - Образец 9

15. Ц Е Н О В О П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е - Образец 10

16. Д О Г О В О Р /проект/ - Образец 11

 

 

 

 

 

 

Страница 1 от 2