Четвъртък, 18 Септември 2014 16:10

Покана за участие в процедура

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ,,СВЕТИ ПAТРИАРХ ЕВТИМИЙ ” - ВАРНА 
 Варна 9023, ж.к.,,Владиславово”, ул.,,Димитър Дончев ”№ 10,
 www.patriarha.ida.bg , patriarha @abv.bg , 052 510692 , 052510690 

П О К А Н А

за участие в процедура по договаряне с предмет :
,,  Ремонт на четири класни стаи на втори и трети етаж в сградата  на ОУ  ,, Св. Патриарх Евтимий ”

 

       Уважаеми господа,                                           

   На основание моя Заповед РД -№ 07-903/ 21.07.2014 г. и на основание чл.14, ал.5,т.1 от ЗОП , във връзка  с необходимостта от сключване на договор по процедура  за

,, Извършване на ремонт на четири класни стаи на втори и трети етаж в сградата  на ОУ  ,, Св. Патриарх Евтимий ” Ви отправям Покана за участие в договаряне и представяне на оферта. Офертата следва да се изготви по представена количествено-стойностна  сметка , съобразно вида и обема на ремонтните дейности .

 • Критерий за оценка - най-ниска предложена цена.
 • Ремонтните дейности следва да се извършат в периода от 30.07. 2014г. до 30.08.2014г.
 • Срок на представяне на офертата 25.07.2014г. до 16 ч. в канцеларията на училището.
 • Офертата следва да съдържа :
  1. Ценово предложение, чрез остойностена количествено - стойностна сметка
  2. Документ за съдебна регистрация
  3. Булстат (идентификационен номер)
  4. Удостоверение за актуално състояние и посочване на ЕИК;
  5. Срок за изпълнение на поръчката;
  6. Проект за договор.                          

          21.07.2014г.                                                                                 Възложител : 
    
          Варна                                                                                                            / Е.Гендов /