Четвъртък, 11 Септември 2014 11:08

Заповед за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на храна

ОУ „Свети Патриарх Евтимий”- гр. Варна

(наменование на учебното заведение)

 

ЗАПОВЕД

РД№ 07-610/ 09.12.2013 Г.

 

На основание чл. 14, ал. 3, т. 2 и  чл. 101а, ал. 2 от Закона за обществени поръчки (ЗОП)

НАРЕЖДАМ:

1. Откривам процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с публикуване на покана с предмет на поръчката: „ Доставка на закуска и/или мляко/ млечнокисели продукти, и/или плод за децата от подготвителните групи и учениците от I - IV клас в ОУ"Св.Патриарх Евтимий".

2.Изисквания за изпълнението на поръчката:

Основни параметри на поръчката: Броят на заявените закуски се определя в зависимост от броя на децата и учениците за периода на изпълнение на договора, както и от броя на учебните дни. Прогнозно количество необходими закуски за един ден - 455бр.

Честота на доставката: ежедневно

Време, в което следва да бъде извършена доставката: в учебни дни до 8,30 ч.

Период на изпълнение: от сключване на договора до края на календарната година.

Специфични изисквания към доставката и доставчика:

Доставените закуски да отговарят на следните изисквания: 1.Да са висококачествени, отговарящи на всички изисквания на националното и европейското законодателство в тази насока. 2.Да са приготвени в обекти, регистрирани по чл. 12 от Закона за храните. 3.Да са приготвени от хранителни продукти, които отговарят на изискванията, предвидени в Закона за храните и свързаните с него подзаконови нормативни актове. 4.Доставените закуски следва да бъдат изготвени съгласно Сборника рецепти за ученическо столово хранене, изд. "Техника", 2012г. на МЗ и да се спазват изискванията за съответната възрастова група на учениците. Закуските да се приготвят съгласно изискванията на Наредба №9 от 16.09.2011г. на Министерството на земеделието и храните, за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в ДЗ и училища. 5. Закуските да отговарят на Наредба №37 от 21.07.2009г. на Министерството на здравеопазването за здравословно хранене на учениците. 6.Всяка партида храна да се придружава от документ, удостоверяващ произхода на храната и документ за качество и безопасност. 7.Закуските да се доставят пакетирани индивидуално за всеки ученик, като опаковката следва да предпазва продукта от външно замърсяване и да не променя органолептичните му характеристики, съгласно Наредба№5 от 25.05.2006г. Закуските трябва да се приготвят в деня на доставката. 8.Фирмата да бъде в сферата на ученическото хранене, да има регистрирани обекти за производство и търговия с храни по Закона за храните. Разходите за транспорт, опаковка и риска от погиването до мястото на доставката са за сметка на изпълнителя. 9.Да разполага с квалифициран персонал, включително и с такъв, отговарящ за контрола на качеството.   10.Да разполага със собствени или наети МПС, отговарящи на санитарно-хигиенните изисквания за транспорт на хранителни продукти, с които ще се осъществява доставката.

3. Място на изпълнение на обществената поръчка: ОУ”Свети Патриарх Евтимий” -  Варна , ж.к.,,Вл.Варненчик",ул.,,Д.Дончев " №10

4. Критерий за избор на изпълнител:

 икономически най-изгодната оферта;

 5.Показателите за оценка:

1. Цена на една закуска при изрично посочване на точното количество (грам/милилитър) - 15т.

2. Разнообразие, калоричност и качество на предложената храна (представя се каталог на асортимент) - 40т.

3. Срок за реакция след рекламация - 20т.

4. Техническа възможност за извършванена доставката - 25т.

6. Кандидатите да подадат следните документи :

1.Удостоверение за актуално състояние.

2.Декларации за липса на обстоятелства по чл.47 /1 /т.1 и ал.5 от ЗОП.

3.Презентация на кандидата.

4.Каталог за асортимента и примерно седмично меню.

5.Удостоверение за регистрация на обект за производство на храни.

6.Удостоверение за собственост на МПС, отговарящо на санитарно-хигиенните изисквания за транспорт на храни.

7.Ценова оферта , със срок на валидност не по-кратък от три месеца  от крайния срок за подаване на оферти.

Офертата да е написана на български език, да се представи в непрозрачен плик , лично или по пощата с обратна разписка.

7. На основание чл. 101а, ал. 2от ЗОП офертите да се съберат чрез публична покана, публикувана на Портала за обществени поръчки и на адрес www.patriarha.com

 Място и срок за подаване на офертите: ОУ”Св.П.Евтимий” гр.Варна, ж.к.”Вл Варненчик”, ул.Д.Дончев” 10, от 14.01.2014 до 21.01.2014г. в канцеларията на училището от 8,30ч. до 15,30 ч. в работни дни.

8.. Срок на валидност на офертите на кандидатите не по-малко от 90 дни.

                                                    Подпис и печат на възложителя:.......................

                                                               

                                                                                       Добромир Кукушков

                                                                                       Директор

Още в тази категория: Покана за участие в процедура »