Вторник, 26 Юни 2018 19:42

Oбява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: Избор на изпълнител на строително-монтажни дейности в училищната сграда на ОУ“Св. Патриарх Евтимий“-Варна

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ОБРАЗЕЦ 1 - ОПИС НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЪДЪРЖА ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА

ОБРАЗЕЦ 2 - ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОБРАЗЕЦ 3 - ДЕКЛАРАЦИЯ на участника за срок на валидност на офертата по чл. 39 ал. 3, б. „г“ от ППЗОП

ОБРАЗЕЦ 4 - ДЕКЛАРАЦИЯ за приемане клаузите на проекта на договор по чл. 39 ал. 3, б. „в“ от ППЗОП

ОБРАЗЕЦ 5 - ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОБРАЗЕЦ 6 - ДЕКЛАРАЦИЯ за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП

ОБРАЗЕЦ 7 - ДЕКЛАРАЦИЯ за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 6 от ЗОП

ОБРАЗЕЦ 8 - Списък на услугите, идентични или сходни с предмета и обема на поръчката, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата

ОБРАЗЕЦ 9 - Декларация за техническото оборудване, което участникът ще използва за изпълнение на поръчката

ОБРАЗЕЦ 10 - Декларация за експертите, които ще участват в изпълнението на поръчката, с посочване на професионалната им компетентност

ОБРАЗЕЦ 11 - ДЕКЛАРАЦИЯ за използване на подизпълнители

ОБРАЗЕЦ 12 - ДЕКЛРАЦИЯ за използване на подизпълнители

ОБРАЗЕЦ 13 - ДЕКЛАРАЦИЯ за отсъствие на обстоятелствата по чл.3, т.8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата

ОБРАЗЕЦ 14 - ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари

ОБРАЗЕЦ 15 - ДЕКЛАРАЦИЯ за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

ОБРАЗЕЦ 16 - ДЕКЛАРАЦИЯ на основание чл. 47, ал. 3 от ЗОП

ДОГОВОР /ПРОЕКТ/ - ОБРАЗЕЦ 17

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ - ОБРАЗЕЦ 19

КСС

РАЗЯСНЕНИЯ ПО ЧЛ.33, АЛ.2 ОТ ЗОП

ПРОТОКОЛ ОТ КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ/РЕШЕНИЕ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА

ЗАПОВЕД ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ