Актуално

Със Заповед №РД06-419/29.04.2022 г. на Началника на РУО-Варна е утвърден ДПП в V клас за профилираните гимназии с профил "Математически", в VIII клас по профили и специалности от професии в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединените училища за учебната 2022/2023 г. Във връзка с това и с продължаващото представяне и утвърждаването на възможностите за професионално образование на бъдещите гимназисти Ви информирам, че Община Варна чрез Дирекция „Образование и младежки дейности" съвместно с Център за подкрепа за личностно развитие-Център за кариерно ориентиране, гр. Варна стартира кампания „Професии на бъдещето - Варна 2022". Основните канали, чрез които информацията ще достига до учениците и техните родители и семейства са чрез възможностите на социалните мрежи Фейсбук и Инстаграм, където има специално създадени страници със същото заглавие:

 

Линк към Facebook

Линк към Инстаграм

сайт ЦПЛР-ЦКО-Варна

Уважаеми родители, във връзка с предстоящия прием в първи клас за учебната 2022 /2023 година Ви информираме, че графиците на
дейностите по приема, отговори на често задавани въпроси, както и друга актуална информация, са публикувани на съответните платформи за осъществяване на електронния прием. за I клас: https://school.uslugi.io

Вторник, 31 Август 2021 11:57

Родителска среща

Уважаеми родители,

 

На 02.09. 2021 г. от 18:00 ч. ще се проведе родителска среща за първи клас.
Разпределение на класовете по стаи:
1 "а" - 101; 1 "б" - 102; 1 "в" - 103; 1 "г" - 104; 1 "д" - 105.

 

 

На 09.09.2021г. от 18:00 ч. ще се проведе родителска среща за пети клас.
Разпределение на класовете по стаи:
5 "а" - 402; 5 "б" - 404; 5 "в" - 309; 5 "г" - 403; 5 "д" - 401.

СПИСЪК ПЪРВО КЛАСИРАНЕ 

 

СИСТЕМА от правила за електронен прием в първи клас в
общинските училища на територията на община Варна

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ

РАЗДЕЛ VI ЗАПИСВАНЕ

Чл. 22. Родителите/настойниците записват детето в училище, съобразно определените в Графика на дейностите срокове.

Чл. 23. При записване на детето в училището се представят следните задължителни документи:

1. копие на удостоверение за раждане на детето;

2. оригинал на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование;

3. документи, удостоверяващи обстоятелства по чл. 8, ал. 4, т. 1, т. 2 и т. 5.

Чл. 24. Класираното дете се записва само при наличие на пълния комплект от документи, декларирани в Заявлението.

Чл. 25. При установени несъответствия на данните от заявлението, детето няма да бъде записано и отпада от приема.

Чл. 26. Незаписаните в срок деца автоматично отпадат от приетите, губят входящия си номер, с който са участвали в класиране, и могат да кандидатстват отново за прием с нов входящ номер и ново заявление. Чл. 27. След записването на дадено дете отпада възможността същото да участва в следващо класиране. То може да бъде отписано и да кандидатства отново с нова регистрация и нов входящ номер.

 

 

За периода 04 - 11.2020год. екипът на Сдружение „Милосърдие за теб“ оказа подкрепа на ръководството и педагозите от Основно училище „Свети Патриарх Евтимий“ в изпълнение на Програма на Община Варна, Дирекция „Образование и младежки дейности“ за приобщаващо образование на деца, ученици и студенти от различни етнически групи и в неравностойно социално положение.
За поредна година бяха проведени редица срещи с педагозите и ръководството на училището, на които бяха заложени за изпълнение дейности по подкрепа на електронното обучение в периода от април 2020год. до края на учебната 2019/2020год.
Екипът на сдружението спомогна за обхващане на деца от етническите групи, живеещи на територията на кв.“Вл.Варненчик“ и успешното им записване в първи клас за учебната 2020/2021год. Отчита се отлична работа по Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Работата на екипа на сдружението на терен, спомага за успешната комуникация между семействата на ученици от етнически групи и обучаващите ги педагози. За поредна година изградените доверителни връзки между ръководството на училището и екипа на сдружението, спомагат за повишаване доверието в образователната институция и утвърждаване уважението на голяма част на родителите към учителите, които полагат максимални усилия по подкрепа на уязвими ученици.
За настоящата учебна година са утвърдени съвместните дейности да продължат и да бъдат развивани в условия на бързопроменящата се среда поради COVID-19.
Благодарим на Силвия Бакалова и на членовете на Сдружение „Милосърдие за теб“ за всеотдайната работа и добрите партньорски отношения в полза на учениците на ОУ „Св. П. Евтимий“.

Страница 1 от 9