Актуално

За периода 04 - 11.2020год. екипът на Сдружение „Милосърдие за теб“ оказа подкрепа на ръководството и педагозите от Основно училище „Свети Патриарх Евтимий“ в изпълнение на Програма на Община Варна, Дирекция „Образование и младежки дейности“ за приобщаващо образование на деца, ученици и студенти от различни етнически групи и в неравностойно социално положение.
За поредна година бяха проведени редица срещи с педагозите и ръководството на училището, на които бяха заложени за изпълнение дейности по подкрепа на електронното обучение в периода от април 2020год. до края на учебната 2019/2020год.
Екипът на сдружението спомогна за обхващане на деца от етническите групи, живеещи на територията на кв.“Вл.Варненчик“ и успешното им записване в първи клас за учебната 2020/2021год. Отчита се отлична работа по Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Работата на екипа на сдружението на терен, спомага за успешната комуникация между семействата на ученици от етнически групи и обучаващите ги педагози. За поредна година изградените доверителни връзки между ръководството на училището и екипа на сдружението, спомагат за повишаване доверието в образователната институция и утвърждаване уважението на голяма част на родителите към учителите, които полагат максимални усилия по подкрепа на уязвими ученици.
За настоящата учебна година са утвърдени съвместните дейности да продължат и да бъдат развивани в условия на бързопроменящата се среда поради COVID-19.
Благодарим на Силвия Бакалова и на членовете на Сдружение „Милосърдие за теб“ за всеотдайната работа и добрите партньорски отношения в полза на учениците на ОУ „Св. П. Евтимий“.

На територията на област Варна са създадени и функционират „Горещи телефонни линии на МОН за подкрепа на децата, учениците, техните семейства, педагогическите специалисти и непедагогическия персонал в ситуацията на криза, свързана с COVID-19“.

Психологическата подкрепа се провежда на следните телефонни линии 0882078085 и тел. 0882314686 от понеделник до петък, в часовия диапазон 08,30 - 11.30 часа и 12.30 - 16.30 часа.

Уважаеми ученици и родители,
От 12.11.2020 г. до 22.11.2020 г. учениците от VI и VII клас ще учат от разстояние в електронна среда в създадените онлайн класни стаи.
Учениците от I до V клас ще се обучават присъствено.
Графикът на учебните часове за VI и VII клас е както следва:

График в ел.среда

Неделя, 13 Септември 2020 14:23

СТОЛОВО ХРАНЕНЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

Храненето на учениците ще започне от 21.09.2020г.

Купони ще се закупуват на 17.09. и 18.09.20г. от 7:30ч. до 8:30ч.

Допълнително ще съобщим за мястото, откъдето ще можете да закупите купоните.

Събота, 12 Септември 2020 11:15

Откриване на учебната 2020/2021 година

Уважаеми ученици и родители,

 

поради епидемичната обстановка във връзка с COVID-19, откриването на новата 2020-2021 година ще се проведе по следния начин:

1) официално присъствено откриване ще се състои само за учениците от I и V клас от 9:00 часа в двора на училището, след което учениците ще влязат в класните стаи;

2) учениците от II, III, IV, VI и VII клас да се явят в училище в 10:00 часа.

 

Вход за учениците от II, III, IV клас - ЦЕНТРАЛЕН ВХОД НА УЧИЛИЩЕТО на ул."Димитър Дончев"

Вход за учениците от VI и VII клас - СЕВЕРОЗАПАДЕН ВХОД НА УЧИЛИЩЕТО на ул."Димитър Дончев"

 

Ръководството и екипът на ОУ "Свети Патриарх Евтимий" пожелават на всички ученици, родители и учители здрава, спокойна и успешна учебна година!

 

учг

Четвъртък, 27 Август 2020 14:19

Родителска среща първи клас

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

Родителската среща на първокласниците ще се осъществи при следния график:

 

01.09.2020 г.

I а клас от 17:00ч. до 18:15ч.

I б клас от 18:30ч. до 19:30ч.

 

02.09.2020 г.

I в клас от 17:00ч. до 18:15ч.

I г клас от 18:30ч. до 19:30ч.

 

03.09.2020 г.

I д клас от 17:00ч. до 18:15ч.

Страница 1 от 8