Документи

Съгласно чл. 105 от Наредбата за приобщаващото образование Достъпността на информацията и комуникацията се изразява в осигуряване на:
1. достъп до видовете средства за информация и комуникация (телефони, компютри, интернет и други);
2. достъп до информация за правата и задълженията на децата и учениците, за предлаганите дейности и програми за обучение и представянето им в достъпен формат;
3. достъпност на познавателните книжки, учебниците и учебните комплекти чрез осигуряване на разумни улеснения според индивидуалните потребности на децата и учениците;
4. достъпна мултимедийна образователна среда, специализирани софтуерни продукти, аудио-визуални средства, алтернативни форми за комуникация и за предаване на информация на деца и ученици с увреден слух и с нарушено зрение.
 
В ОУ "Свети Патриарх Евтимий" гр. Варна
 
1.  Учениците могат да ползват 3 компютърни кабинета, с общо 40 работни места
2. В библиотеката има изграден кът, където учениците могат да ползват компютри за своята подготовка.
3. 35 класни стаи са обзаведени с мултимедийни устройства.
4. В презентационния кабинет е инсталиран интерактивен дисплей.
5. Учениците със СОП могат да ползват 2 кабинета с необходимите техника и материали, включително специални слушалки и микрофони за учениците с говорни дефекти.
6. За всеки един ученик е осигурен достъп до електронните издания на учебници и учебни комплекти, кодовете на които могат да получат от ЗДАСД или от учителите
7. В цялата сграда е осигурена високоскоростна безжична мрежа, с акаунт за учениците и осигурен контрол с цел безопасна работа в интернет.
8. За целите на обучението в електронна среда, в училището е интегрирана системата G Suite for Education с организиран достъп за всички ученици.
9. Учениците се запознават с Правилника на училището, в частност с техните права и задължения.
10. Информация за дейностите в училището, програмите и проектите, по които се работи се осъществява чрез сайта на училището, чрез информация от педагогически съветник, чрез учителите и класните ръководители, както и от предаванията на училищното радио. 
 
 
 
 
 
Понеделник, 02 Октомври 2023 16:28

Стратегия /актуализация 2023 година/

СТРАТЕГИЯ /АКТУАЛИЗАЦИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

 

 

Страница 1 от 5