Актуално

ОУ "Свети Патриарх Евтимий" гр. Варна обявява 29 свободни места за второ класиране.

I КЛАСИРАНЕ

 

РАЗДЕЛ V

КЛАСИРАНЕ

Чл. 18. (1) Класирането се извършва в срокове, съгласно Графика на дейностите, определен от Община Варна и публикуван на сайта за прием.

(2) Всяко дете може да бъде класирано само в едно училище.

(3) Децата се класират въз основа на съответствието към критериите по чл. 7 и чл. 8 от настоящата Система, като се подреждат в групите в низходящ ред според получения сбор от точки.

(4) При брой кандидати с равен брой точки, надвишаващ броя на свободните места в училището, класирането се извършва на случаен принцип от Системата.

Чл. 19. Ако детето не е класирано на първо класиране, то участва със същия входящ номер в следващи класирания. Редакции на данните в заявлението могат да се правят до датата на затваряне на системата, съгласно графика на дейностите за всяко класиране.

Чл. 20. Близнаците участват в класиране с един входящ номер и едно заявление, като в заявлението се вписват данните на децата-близнаци.

Чл. 21. Резултатите от всяко класиране е виден в профила на заявителя в електронната система. На електронните страници и информационните табла в училищата се публикува списък на класираните в съответното училище деца.

РАЗДЕЛ VI ЗАПИСВАНЕ

Чл. 22. Родителите/настойниците записват детето в училище, съобразно определените в Графика на дейностите срокове.

Чл. 23. При записване на детето в училището се представят следните задължителни документи:

1. копие на удостоверение за раждане на детето;

2. оригинал на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование;

3. документи, удостоверяващи обстоятелства по чл. 8, ал. 4, т. 1, т. 2 и т. 5. Чл. 24. Класираното дете се записва само при наличие на пълния комплект от документи, декларирани в Заявлението.

Чл. 25. При установени несъответствия на данните от заявлението, детето няма да бъде записано и отпада от приема.

Чл. 26. Незаписаните в срок деца автоматично отпадат от приетите, губят входящия си номер, с който са участвали в класиране, и могат да кандидатстват отново за прием с нов входящ номер и ново заявление.

Чл. 27. След записването на дадено дете отпада възможността същото да участва в следващо класиране. То може да бъде отписано и да кандидатства отново с нова регистрация и нов входящ номер.

 

Начална дата за записване 17 юни 2022 - От 9:00ч.

На тази дата класираните деца се записват в училището, в което са приети. 

Крайна дата за записване 21 юни 2022 - до 17:00ч.

Със Заповед №РД06-419/29.04.2022 г. на Началника на РУО-Варна е утвърден ДПП в V клас за профилираните гимназии с профил "Математически", в VIII клас по профили и специалности от професии в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединените училища за учебната 2022/2023 г. Във връзка с това и с продължаващото представяне и утвърждаването на възможностите за професионално образование на бъдещите гимназисти Ви информирам, че Община Варна чрез Дирекция „Образование и младежки дейности" съвместно с Център за подкрепа за личностно развитие-Център за кариерно ориентиране, гр. Варна стартира кампания „Професии на бъдещето - Варна 2022". Основните канали, чрез които информацията ще достига до учениците и техните родители и семейства са чрез възможностите на социалните мрежи Фейсбук и Инстаграм, където има специално създадени страници със същото заглавие:

 

Линк към Facebook

Линк към Инстаграм

сайт ЦПЛР-ЦКО-Варна

Уважаеми родители, във връзка с предстоящия прием в първи клас за учебната 2022 /2023 година Ви информираме, че графиците на
дейностите по приема, отговори на често задавани въпроси, както и друга актуална информация, са публикувани на съответните платформи за осъществяване на електронния прием. за I клас: https://school.uslugi.io

 

Заповед План прием за учебната 2022/2023 година

 

Вторник, 31 Август 2021 11:57

Родителска среща

Уважаеми родители,

 

На 02.09. 2021 г. от 18:00 ч. ще се проведе родителска среща за първи клас.
Разпределение на класовете по стаи:
1 "а" - 101; 1 "б" - 102; 1 "в" - 103; 1 "г" - 104; 1 "д" - 105.

 

 

На 09.09.2021г. от 18:00 ч. ще се проведе родителска среща за пети клас.
Разпределение на класовете по стаи:
5 "а" - 402; 5 "б" - 404; 5 "в" - 309; 5 "г" - 403; 5 "д" - 401.

Страница 2 от 10